Trần Thanh Thủy

Học vấn

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm

02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Sở hữu trí tuệ