Nguyễn Văn Mớ

Học vấn

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân), Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ luật sư (Học viện tư pháp), Luật sư thuộc đoàn luật sư Hà Nội.

Kinh nghiệm

Hơn 08 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên về pháp luật doanh nghiệp, kế toán thuế, đấu thầu.