Nguyễn Thị Thanh

Học vấn

Cử Nhân khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Kinh nghiệm

02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn pháp lý doanh nghiệp.